Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló ) 2016/679 rendeletében (GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltakra figyelemmel 

A www.termeloikosar.hu, weboldalt üzemeltető Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft (a továbbiakban : HOI) az alábbiakban nyújt tájékoztatást a honlap látogatójával kapcsolatba lépő személy (az Adatkezelési tájékoztató tekintetében a továbbiakban együtt: érintett vagy látogató) részére az adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatokra vonatkozó szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről. 

1. Az adatkezelő

Név: Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1223 Budapest, Park utca 2.
Telefonszám: +36-1/362-8100
E-mail: hermanottointezet [at] hoi.hu
web: www.hermanottointezet.hu
Képviselő neve: Dr. Béres András ügyvezető 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Batka Brigitta
Cím: 1223 Budapest, Park utca 2.
Telefonszám: +36-1-362-8100
E-mail: adatvedelem [at] hoi.hu 

(a továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő) 

2. Az adatkezelés elvei 

Személyes adatot jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon, kizárólag meghatározott célból, az adattakarékosság elvének megfelelően kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, a jogszabályi előírása alapján végezzük. 

Intézményünk elkötelezett amellett, hogy az Ön személyes adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak, így különösen GDPR-nak, az Infotv.-nek megfelelően kezelje, és az Ön adatvédelmi jogait tiszteletben tartsa. Személyes adatainak biztonsága kiemelt fontosságú számunkra! 

A jelen adatvédelemi tájékoztatónk a társaság közfeladat ellátás, ill. egyéb tevékenység során végzett, valamint azzal kapcsolatos adatkezelési tevékenységeink, továbbá a honlap működtetése, használata vonatkozásában tartalmaz információkat. 

3. Az adatkezelések 

Adatvagyon megnevezése Adatvagyon, a kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Adat megismerésére jogosult
Termelői regisztráció honlapon

név, felhasználónév, e-mail cím

Az adat forrása: az érintett személy általi megadása, egyéb adatgyűjtést Társaságunk nem végez.

a termelő termékeinek hirdetése

GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdek.

A jogos érdek: a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás

A jogos érdekre tekintettel a mérlegelési vizsgálat eredménye a honlapon az adatvédelem alatt megtalálható.

a regisztráció törlésééig. HOI vezető, ill. az adatfeldolgozó(k)
Vendég-vevő regisztráció

felhasználónév, e-mail cím

Az adat forrása: az érintett személy általi megadása, egyéb adatgyűjtést Társaságunk nem végez.

a termelő és a lehetséges vásárló közötti kapcsolattartási pont megteremtése

GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdek

A jogos érdek: a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás

A jogos érdekre tekintettel a mérlegelési vizsgálat eredménye a honlapon az adatvédelem alatt megtalálható.

a regisztráció törlésééig. HOI vezető, ill. az adatfeldolgozó(k)
Közös képviselő regisztráció

felhasználónév, e-mail cím

Az adat forrása: az érintett személy általi megadása, egyéb adatgyűjtést Társaságunk nem végez.

a termelő és a lehetséges vásárló közötti kapcsolattartási pont megteremtése

GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdek.

A jogos érdek: a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás

A jogos érdekre tekintettel a mérlegelési vizsgálat eredménye a honlapon az adatvédelem alatt megtalálható.

a regisztráció törlésééig. HOI vezető, ill. az adatfeldolgozó(k)

A fenti adatkezelések kapcsán intézményünk, mint az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az érintett kapcsolattartási adatainak megadása, a honlap által nyújtott szolgáltatás(ok) igénybe vételéhez szükségesek, az adott szolgáltatás nyújtása feltételeként értelmezhetőek, ezáltal a szükséges adatok megadása nélkül az adott szolgáltatás nyújtása nem lehetséges. 

Fel kívánjuk hívni a regisztrálók figyelmét arra, hogy Társaságunk cégfigyelést nem végez, a cégadatokban történő módosítást amennyiben szükséges, jelezzék részünkre. 

Kivel osztjuk meg az Ön adatait? 

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelési célok elérése során az Ön személyes adatainak kezelésével összefüggésben egyes adatkezelési műveletek esetén adatfeldolgozót von be, így az Ön személyes adatait egyéb címzettek részére továbbítja. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozásról és címzett adatkezelésekről (így különösen az igénybe vett adatfeldolgozókról) Társaságunk munkatársaitól, az adatkezelési szabályzat megismerési igényével kaphat részletes tájékoztatást. 

 

Szállító, kivitelező Megjegyzés Adattovábbítás Részletes adattovábbítás Székhely Telefonszám
Simplesoft Kft. applikáció fejlesztés     3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.  

A fentiekkel összefüggésben tájékoztatjuk arról, hogy személyes adatait az Európai Unión kívül tartózkodó vagy működő címzettek részére nem továbbítjuk. 

Egyéb adatkezeléseinkről: 

Cookiek alkalmazása 

Amennyiben az érintett felkeresi a www.termeloikosar.hu oldalt, honlapunk cookie-kat („sütik"), azaz rövid adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén. Ez lehetővé teszi, hogy honlapunk felismerje az érintett által használt eszközt, amikor kapcsolat jön létre az érintett eszköze és a honlapunk között. 

Az ideiglenes cookie-kat a látogató eszközén honlapunk csak egy adott munkamenet során helyezi el és az a munkamenet befejezésével törlődnek. 

Honlapunkon alkalmazunk állandó cookie-kat is, amelyek addig a számítógépen maradnak, amíg a látogató le nem törli azt. 

Holnapunk Google Analytics cookie-kat alkalmaz, melyek lehetővé teszi a honlap látogatottsági statisztikáinak előállítását.

Automatizált döntéshozatal nincs.

4. Az adatbiztonságról 

A személyes adatok védelmét a HOI az alábbi szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítja: 

 • belső szabályzatai alapján a személyes adatokhoz csak azon munkatársai férhetnek hozzá, melyek munkavégzéséhez a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges, 
 • a személyes adatok esetleges papír alapú kezelésére vonatkozó, biztonságot garantáló belső szabályzattal rendelkezik,
 • az elektronikusan tárolt személyes adatok védettségét folyamatos vírusvédelemmel, tűzfal és naplózási tevékenység alkalmazásával biztosítja, melyekkel az is ellenőrizhető, hogy a személyes adatokhoz ki és mikor fért hozzá. E megoldások biztosítják az informatikai rendszer számítógépes csalás és betörés elleni védelmét.
 • a személyes adatokat belső informatikai rendszerében tárolja székhelyén.
 • a személyes adatokat tároló szerverek fizikai védelmét biztonságtechnikai-szervezési megoldásokkal biztosítja. 

5. Az érintettek jogai és érvényesítésük

5.1. Az érintetti jogok gyakorlása során hozott adatkezelői intézkedések 

A jelen pontokban foglalt érintetti jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli. 

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

5.2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 • az adatkezelés céljai; 
 • az érintett személyes adatok kategóriái; 
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

5.3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

5.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna; 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

A fenti előírás nem alkalmazandó – többek között – amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.7. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

5.8. Jogorvoslati lehetőségek 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Panaszt nyújthat be:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
telefon: +36 1 391 1400
fax: +36 1 391 1410
e-mail: ugyfelszolgalat [at] naih.hu
web: www.naih.hu

Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.